Witamy na stronie ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
    |    

Pomoc prawna

Decyzją Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej NSZZ Policjantów woj. pomorskiego z dniem 17 listopada 2008 r pomoc prawna w postępowaniach dyscyplinarnych i karnych realizowana będzie przez kancelarię adwokacką. Członkowie związku w przypadku potrzeby uzyskania pomocy prawnej mogą kontaktować się bezpośrednio z:

Mec. Mariusz Liegmann

Kancelaria Adwokacka: ul. Paderewskiego 5a/9,
83-110 Tczew 
kom. 606-252-773
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zasady udzielania ochrony prawnej przez Związek Zawodowy Policjantów.

 • Związek zapewnia ochronę prawną swym członkom.
 • Ochronę tą realizują organy Związku, a wykonywana jest przez osoby uprawnione przez te organy.
 • Do udzielenia ochrony prawnej uprawniony jest organ Związku działający w imieniu organizacji związkowej, której członkiem jest uczestnik zdarzenia będącego przedmiotem postępowania.
 • Udział Związku w zakresie ochrony prawnej realizuje się na pisemny wniosek zainteresowanego.

 Ochrona prawna przysługuje:

 • członkowi Związku, który wypełnia swe statutowe obowiązki (patrz § 14 statutu NSZZP)
 • rodzinie członka Związku jeżeli roszczenia wynikają z jego śmierci, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od zgonu,
 • innym osobom na podstawie obowiązującej Ustawy o Związkach Zawodowych

Ochrona prawna w zakresie:

 • udział w postępowaniach karnych, cywilnych, w województwie pomorskim realizowana jest przez TU ALIANZ w ramach ubezpieczenia zawodowej Odpowiedzialności Cywilnej Policjantów (OC) z Ochroną Prawną.
 • udziału w postępowaniach administracyjno-prawnych, dyscyplinarnych wynikających ze stosunku służby,
 • sporów wynikających z zachowań członków nie mających związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych,
 • sporów wynikających ze statutowej działalności związku,
 • sporów odszkodowawczych,
 • realizowana jest przez wiceprzewodniczącego ds. ochrony prawnej.

Organ Związku przyznając ochronę prawną członkowi Związku kieruje się następującymi kryteriami:

 • charakterem sprawy,
 • ochroną interesów zainteresowanego,
 • stopniem zawinienia,
 • interesem Związku,
 • specyfiką zawodu policjanta,
 • zasadami współżycia społecznego.
 • Odmowę udzielenia ochrony prawnej organ Związku przedstawia zainteresowanemu pisemnie wraz z uzasadnieniem.
 • Na decyzję organu Związku w tym przedmiocie wnioskodawcy nie przysługuje środek odwoławczy.
 • Organ Związku po przyznaniu ochrony prawnej może ją na każdym etapie postępowania cofnąć, a zainteresowanego poinformować o przyczynach.
 • Organ Związku pozostawia zainteresowanemu dowolność w wyborze pełnomocnika procesowego, przy czym przed udzieleniem ochrony prawnej zainteresowany winien poinformować ten organ o zamierzonej osobie pełnomocnika i przypuszczalnych kosztach.
 • Wydatki Związku na koszty i opłaty sądowe oraz opłaty za czynności adwokackie ustala się na podstawie aktualnych przepisów.

Objęcie ochroną prawną przez Związek zobowiązuje zainteresowanego do ścisłej współpracy ze Związkiem podczas postępowania. W szczególności:

 • informowania o biegu sprawy,
 • przedstawiania własnej koncepcji postępowania,
 • przyczynach ewentualnej zmiany pełnomocnika,
 • przedkładania wydanych zarządzeń, postanowień oraz orzeczeń i wyroków kończących postępowanie.

NSZZ P nie ingeruje w spory pracowników, które dotyczą ich poprzedniego miejsca zatrudnienia innego niż Policja.

Podstawowe akty prawne związane z problematyką spraw dyscyplinarnych:

Podstawowe akty prawne związane z problematyką odpowiedzialności majątkowej policjantów:

Podstawowe akty prawne związane z opiniowaniem Policjantów:
Ustawa o Policji

Art. 35. 1. Policjant podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu.
2. Policjant zapoznaje się z opinią służbową w ciągu 14 dni od jej sporządzenia; może on w terminie 14 dni od zapoznania się z opinią wnieść odwołanie do wyższego przełożonego.

 § 11. 1. Wydający opinię może uwzględnić odwołanie w całości i wydać nową opinię. Odwołanie, które uzna za nieuzasadnione, przesyła w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przełożonemu właściwemu do rozpatrzenia odwołania, wraz z opinią i własnym stanowiskiem w sprawie, a także całością materiałów będących podstawą wydania opinii.

2. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania, może powołać komisję do zbadania zaskarżonej opinii. W skład komisji nie może wchodzić policjant, który wydał lub uczestniczył przy wydawaniu zaskarżonej opinii.

3. Na wniosek opiniowanego zawarty w odwołaniu od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o powołaniu komisji zarząd związku zawodowego policjantów działający w jednostce organizacyjnej, w której opiniowany pełni służbę. Zarząd związku zawodowego policjantów może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 2.

 

 

 

 Załączniki:

P O L E C A M Y
Serwis internetowy ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego stosuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na umieszczanie plików na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Dalsze przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień traktowane będzie jako zgoda na użycie plików cookies.
CMS: Joomla.